Fondation Baur

Interior View, Fondation Baur
Launch Slideshow

Fondation Baur

 • © Baur Foundation, Geneva. Photo: Marian Gérard
  Interior View, Fondation Baur
 • Photo: Marian Gérard
  Exterior View, Fondation Baur
 • © Baur Foundation, Geneva. Photo: Marian Gérard
  Interior View, Fondation Baur
 • © Baur Foundation, Geneva. Photo: Marian Gérard
  Interior View, Fondation Baur
/
Close